Pravidlá v skratke

Pre remeselníkov

 1. Stránku môžete používať zadarmo. Aj úplne celý čas.
 2. Platíte jedine ak si objednáte balíček služieb (tarify), alebo ak sa prihlásite do súťaže o zákazku (dopyt) a zároveň tú súťaž vyhráte. Účasť je zdarma, platí len vítaz.
 3. Nepíšte o sebe nepravdy.

Pre ľudí

 1. Je to zadarmo.
 2. Príspevky proti pravidlám môžeme upraviť, alebo zmazať.
 3. V referenciách sa držte faktov, píšte pravdu.

To je naozaj zhruba všetko podstatné, čo je v podmienkach napísané. Nie sú v tom žiadne finty, sľubujeme.
Vášniví čitatelia, prosím, pokračujte ďalej, alebo si túto stránku vytlačte.

Podmienky používania

I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového portálu ZlateRuky.sk je spoločnosť LS team 02, s.r.o., Kopanice 3570/6, 821 04 Bratislava, Zapísana v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 94449/B, IČO: 47512652, DIČ: 2024001001, nie sme platcami DPH, ktorá poskytuje služby pre všetkých užívateľov a návštevníkov internetových stránok (fyzické aj právnické osoby). Služby na ZlateRuky.sk sú určené na súkromné aj komerčné účely.
 2. Internetový portál ZlateRuky.sk označuje doménu druhej úrovne ZlateRuky.sk, partnerské domény druhej úrovne, ktoré poskytujú svoje služby v spolupráci s Poskytovateľom a domény tretej úrovne v tvare xxxx.ZlateRuky.sk, resp. www.ZlateRuky.sk/xxxx.
 3. Poskytovanie a využívanie služieb na ZlateRuky.sk sa spravuje týmito podmienkami
 4. Služby na ZlateRuky.sk sú poskytované bezplatne a aj za odplatu. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, služba je poskytovaná bezplatne.
 5. Podmienkou využívania služieb na ZlateRuky.sk je bezvýhradný a zrejmý súhlas užívateľa s týmito Podmienkami. V prípade, ak užívateľ s Podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.
 6. Dodávateľom sa rozumie osoba, ktorá má záujem dodať službu, alebo tovar. Dodávateľom môže byť súkromná osoba, živnostník, alebo firma.

II. Registrácia

 1. Registrácia na ZlateRuky.sk nie je povinná. Neregistrovaní užívatelia majú možnosť využívať mnohé služby podľa aktuálnej ponuky.
 2. Registrovaní užívatelia získavajú prístup k rozšírenej ponuke služieb a informácií. Užívateľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie uvádzané užívateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, Poskytovateľ je oprávnený registrovaný užívateľský účet zrušiť alebo dočasne obmedziť. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu priamu ani nepriamu škodu, ktorá môže užívateľovi vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie.
 3. Niektoré služby poskytované na ZlateRuky.sk sú podmienené registráciou.
 4. Ukončením registračného procesu, súhlasom s Podmienkami ZlateRuky.sk a s príslušnými osobitnými podmienkami a potvrdením voľby “Registrovať“, „Súhlasím“ alebo ich obdobami/náhradami, sa zmluvný vzťah medzi registrovaným užívateľom a Poskytovateľom považuje za uzatvorený v písomnej forme v súlade s ustanovením § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

III. Ochrana súkromia na portáli ZlateRuky.sk

 1. Poskytovateľ rešpektuje súkromie užívateľov ZlateRuky.sk a potrebu ochrany a spracovania všetkých informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu užívateľov. Pojmom osobné údaje označujeme informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu jednotlivca, ako napr. meno, priezvisko, adresa, email ako aj iné kontaktné osobné a pracovné údaje.
 2. Poskytovateľ nikdy neposkytne osobné údaje tretej strane, ani ich nezverejní bez výslovného súhlasu užívateľa.
 3. Vo všeobecnosti môže užívateľ navštíviť ZlateRuky.sk bez toho, aby poskytol akékoľvek údaje. Niektoré zo stránok ZlateRuky.sk môžu využívať cookies.
 4. Otázky alebo podnety k ochrane súkromia ZlateRuky.sk užívateľ doručuje na adresu Poskytovateľa niektorým zo spôsobov uvedených v sekcii Kontakt.

IV. Práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu ZlateRuky.sk

 1. Poskytovateľ poskytuje služby na stránke ZlateRuky.sk v stave v akom sa nachádzajú , t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Poskytovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na ZlateRuky.sk.
 2. Poskytovateľnezodpovedá za obsah príspevkov a aktivity užívateľov. Príspevky do diskusií a na nástenkách ako aj profily užívateľov vyjadrujú názory užívateľov a Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi užívateľmi. Akýkoľvek príspevok z diskusie má právo Poskytovateľ vymazať bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. Poskytovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu a prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. Poskytovateľ má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku ZlateRuky.sk, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 4. Poskytovateľ vo vlastnom zájme dbá na kvalitu a pravdivosť referencií. Nenesie však zodpovednosť za prípadné chyby alebo nepravdivé údaje vložené uživateľmi.
 5. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy Poskytovateľovi vzniknutej v dôsledku aktivít užívateľa na ZlateRuky.sk, užívateľ sa zaväzuje nahradiť takto vzniknutú škodu v celom rozsahu.

V. Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ je povinný dodržiavať tieto Pravidlá a súčasne aj konkrétne pravidlá, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na ZlateRuky.sk ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Referencie a hodnotenia smie vkladať len skutočný zadávateľ, typicky zákazník danej zákazky, ktorej sa referencia týka.
 3. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude vyvíjať aktivitu, ktorá by viedla k poškodzovaniu konkurencie, alebo by bola nekalou súťažou.
 4. Užívateľ smie na portáli vystupovať pod jedinou, skutočnou identitou označenou používateľským menom.
 5. Uživatel nesmie používať portál ZlateRuky.sk spôsobom, ktorým by mohol poškodiť, narušiť nebo preťažiť tento portál.
 6. Uživatel má právo požiadať o zrušenie svojho účtu.
 7. Ak sa užívateľ registruje ako dodávateľ, súhlasí so zverejnením kontaktých údajov na jeho firmu.
 8. Užívateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky a aktivity na ZlateRuky.sk a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.
 9. Užívateľom služieb na ZlateRuky.sk je zakázané:
  a) používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou
  b) uvádzať nepravdivé, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe
  c) propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine
  d) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním
  e) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok
  f) ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav
  g) propagovať detskú pornografiu
  h) otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov

VI. Poplatky

 1. Pokiaľ nie je uvedené inak, je každá služba poskytovaná bezplatne.
 2. Spoplatnené balíky služieb pre dodávateľov je vždy potrebné objednať a potvrdiť. Sú jasne a zreteľne označené ako spoplatnené.
 3. Všetky poplatky sa riadia cenníkom služieb zverejnenom na stránke "Tarify".
 4. Zadanie a zverejnenie dopytu je pre zadávateľa bezplatné.
 5. Rozposlanie dopytu dodávateľom v intervale 1-2x do týždňa v sumarizovanej forme je bezplatné.
 6. Za získanie zákazky z dopytu platí zadávateľom označený víťaz dopytu Poskytovateľovi poplatok vo výške 2% z celkovej ceny zákazky. Ak pri ponuke dodávateľa nie je uvedená cena, alebo je uvedená cena zjavne odlišná od obvyklej ceny, víťaz dopytu s takouto ponukou zaplatí Poskytovateľovi poplatok z najvyššej ceny uvedenej pri danom dopyte, respektíve z ceny obyklej, ktorá sa určí na základe iný podobných dopytov. Poskytovateľ pri prípadnom rozhodovaní o výške poplatku určí jeho výšku v prospech dodávateľa.
 7. Minimálna a maximálna výška poplatku nie je stanovená.

VII. Kreditový účet

 1. Poplatky sa strhávajú z virtuálneho kreditového účtu, ktorý je pridelený každému dodávateľovi.
 2. Kredit sa dobíja poukázaním peňazí s príslušným variabilným symbolom na účet Poskytovateľa: 2922851716/1100, ktorý informáciu o zaevidovaní platby zapíše do účtu dodávateľa čo najskôr bez zbytočného omeškania.
 3. Jeden kredit má hodnotu jedno Euro. 1 kredit = 1 €.
 4. Ak klesne kredit na kreditovom účte do zápornej hodnoty, musí byť jeho hodnota navýšená aspoň na hodnotu 0 kreditov najneskôr do 14 dní od klesnutia do zápornej hodnoty.
 5. Ak je suma kreditu v kladnej hodnote, môže byť tento kredit použitý na ďalšie úhrady za služby na portáli ZlateRuky.sk.
 6. Minimálna výška dobitia kreditu nie je stanovená.
 7. Dodávateľom so zápornou hodnotou kreditového účtu nebude umožnené zúčastňovať sa na ďalších dopytoch až do najbližšieho navýšenia hodnoty kreditového účtu na hodnotu 0 kreditov. Po prekročení lehoty 14 dní bude pri obchodnom mene dodávateľa uvedená poznámka o jeho nesplatenom dlhu voči Poskytovateľovi.

VIII. Pravidlá diskusií a komunikácie na ZlateRuky.sk

 1. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a aktivity v diskusiách medzi užívateľmi.
 2. Príspevky a vyjadrenia jednotlivých diskutujúcich predstavujú názory čitateľov a návštevníkov ZlateRuky.sk a Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za prezentované názory ani sa s nimi nestotožňuje.
 3. V diskusii a komunikácii medzi užívateľmi je zakázané pridávať príspevky, ktoré :
  a) obsahujú vulgarizmy, vyhrážky a osobné útoky voči iným diskutujúcim a tretím osobám
  b) podnecujú k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobeniu skupín obyvateľstva, k rasovej, národnostnej a etnickej neznášanlivosti
  c) propagujú komerčné produkty alebo majú zjavne reklamný obsah
  d) obsahujú údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas
  e) šíria ohováračské, nactiutŕhačné, obscénne alebo iné protizákonné materiály, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom
  f) opakovane obsahujú rovnaký príspevok, obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty
  g) vyzývajú k porušovaniu zákonov, sú poburujúce a v rozpore so zásadami morálky.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky alebo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého autora, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá. Užívateľ nemôže brániť v diskusii ostatným užívateľom, prípadne ju narúšať, ani obťažovať ostatných užívateľov.
 5. Ak sa užívateľ domnieva, že niektorý z príspevkov z uverejnených príspevkom porušuje tieto Pravidlá, prosím oznámte nám túto skutočnosť na info@ZlateRuky.sk.

IX. Pravidlá používania a pridávania obsahu

 1. Obsah na ZlateRuky.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Poskytovateľ. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia Poskytovateľa je zakázané. Poskytovateľ ako oprávnený zástupca autorov obsahu zverejneného na ZlateRuky.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos tohto obsahu v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.
 2. Užívateľ, ktorý zverejňuje na ZlateRuky.sk svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky, najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie, nemá za jeho príspevky zverejnené na ZlateRuky.sk nárok na žiadnu autorskú odmenu.
 3. Užívateľ vyhlasuje, že je oprávnený dodať Poskytovateľovi za účelom použitia na ZlateRuky.sk svoje príspevky a že získal všetky potrebné povolenia, licencie a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov. Užívateľ vyhlasuje, že práva k príspevkom dodaným alebo použitím na ZlateRuky.sk, ktoré požívajú ochranu podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom („autorský zákon“), udeľuje Poskytovateľovi súhlas na použitie všetkými spôsobmi známymi ku dňu pridania príspevku na ZlateRuky.sk, a to v neobmedzenom rozsahu, nevýhradne, bezodplatne a bez časového obmedzenia.
 4. Užívateľ pridávajúci príspevky vyhlasuje, že je oprávnený príspevky zverejniť a prípadne, že získal všetky oprávnenia na takéto nakladanie s príspevkom od oprávnených osôb. V prípade pridávania príspevkov chránených licenčnými právami tretích osôb užívateľ potvrdzuje, že je oprávnený s príspevkom nakladať a neporušuje práva tretích osôb.
 5. Zverejnením svojich príspevkov na ZlateRuky.sk užívateľ súhlasí s verejným šírením a použitím príspevkov a vloženého obsahu.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na ZlateRuky.sk. Zmena je platná a účinná a pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na webovej stránke ZlateRuky.sk. Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Podmienok, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke www.ZlateRuky.sk najneskôr v deň jej účinnosti.
 3. Užívateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania ZlateRuky.sk a jeho služieb sa riadia účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.
 4. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 10.2.2011.
Posledná aktualizácia: 24.3.2011

Vytlačiť túto stránku